Niniejsza informacja przedstawia zasady oraz zakres przetwarzania danych osobowych oraz  prawa i obowiązki, które w związku z tym przysługują klientom.

Definicje:

 • Serwis – sklep online prowadzony pod adresem https://www.
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 • Quattro Pol sp. z o.o. – administrator danych osobowych – Quattro Pol sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem ul. Kościuszki 11A, 62 – 200 Gniezno NIP 784-252-66-86, REGON 389010445, KRS 0000909766
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych jest:

Quattro Pol sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem ul. Kościuszki 11A, 62 – 200 Gniezno NIP  784-252-66-86, REGON 389010445, KRS 0000909766

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Zakupy i usługi online.

Dane osobowe są przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz oferowania naszych innych usług takich jak:

 1. a) udostępnianie serwisu w celu prezentacji i sprzedaży produktów.
 2. b) obsługa zawartych transakcji, w tym na przykład rozliczanie płatności oraz wysyłka
 3. c) zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta, na przykład z tytułu rękojmi lub zwrotu towaru,
 4. d) zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności oferowanych usług
 5. e) ocena i mierzalność danych związanych z procesem zakupów, a także zwrotów i wymówień przez Użytkownika.
 6. Optymalizacja usług.

W celu doskonalenia operacji biznesowych, a także ochrony interesów Quattro Pol sp. z o.o., dane osobowe są przetwarzane poprzez:

 1. a) usprawnienie procesu obsługi klienta przez Biuro Obsługi Klienta
 2. b) zapobieganie oszustwom.
 3. c) zapewnienia zgodności w zakresie korzystania z praw konsumenta wynikających z zawarcia umowy (reklamacja, prawo zwrotu).
 4. d) prawidłowe wypełnianie obowiązków ciążących na Quattro Pol sp. z o.o. w związku z zawieraniem umów sprzedaży (dokumentowanie transakcji i przechowywanie dokumentacji podatkowej).
 5. e) wykazanie zgodności w zakresie prowadzonej działalności wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności z zakresu praw konsumenta oraz ochrony danych
 6. f) zabezpieczenie roszczeń Quattro Pol sp. z o.o.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych  stanowi uzasadniony interes, służący optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku konieczności przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa (m.in. prawo podatkowe, przepisy o ochronie konsumenta), wykazanie zgodności działań firmy z tymi przepisami (art.6 ust.1 lit.f RODO).

 

Dane, które są przetwarzane:

 1. W celu rejestracji konta w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail.
 2. W celu korzystania i zarządzania kontem w Serwisie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL w przypadku wystawienia faktury.
 3. 3. W celu realizacji umów sprzedaży zarejestrowanych w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury), dane dotyczące zakupów w
 4. 4. W celu realizacji umów zawartych bez rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).
 5. 5. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia środków pieniężnych za zwrócony towar: nr rachunku bankowego.
 6. 6. W celu umożliwienia kontaktu z nami: imię, nazwisko, dane transakcyjne (adres dostawy, skład zamówienia) dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, nr telefonu),

 

Prawa osób których dane są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:

 1. Samodzielnego usunięcia konta poprzez uruchomienie procedury usuwania konta, zamieszczonej w zakładce „Moje dane”.
 2. 2. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu.
 3. 3. Poprawienia lub sprostowania danych osobowych.
 4. Przekazania posiadanych przez nas danych do innego podmiotu – przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu żądania przez użytkownika.
 5. Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących praw nie wpływa na dokonane przez firmę czynności. Dane o dokonanych transakcjach są przechowywane przez Quattro pol sp. z o.o. przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia interesów firmy jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez użytkownika danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych.

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać poprzez:

 1. Wiadomości e-mail na adres: agnieszka.quattropol@gmail.com
 2. Telefonicznie pod numerem telefonu 602 473 337
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 4. Listownie na adres: Quattro Pol sp. z o.o., ul. Kościuszki 11A, 62 -200 Gniezno

Czas przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres:

 1. a) istnienia konta w Serwisie.
 2. b) wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. c) wynikający ze skorzystania z usług Biura Obsługi Klienta (w jakiejkolwiek formie) – 2 lata od każdorazowego kontaktu.
 4. d) działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) – do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

 

Powierzenie przetwarzania lub przekazywanie danych.

W celu zapewnienia komfortu w korzystaniu z e-sklepu, dane mogą być przekazywane firmom, które świadczą dla Quattro Pol sp. z o.o. usługi informatyczne, analityczne, podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy zawartej w Serwisie m.in. firmom kurierskim i operatorom płatności. Z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami.