• 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

Prowadzony jest przez Quattro Pol sp. z o.o., z siedzibą w Gnieźnie (62 – 200) przy ul. Kościuszki 11A, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909766, o numerze NIP 7842526686, REGON 389010445, zwanym w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunki realizacji konkretnej umowy sprzedaży Produktów określa wersja Regulaminu obowiązująca w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto  i nie zawierają kosztów dostawy, które podane są odrębnie w cenniku i  doliczane są do ceny kupowanych Produktów i zawsze widoczne w koszyku produktów.

Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu 602 473 337, pod adresem email: pokrowce.quattropol@gmail.com  albo przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

Niniejszy regulamin jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep Internetowy jest systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów, a także świadczenia usług, umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. oraz sporządzić jego wydruk.

Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe. Z uwagi na sposób wykonania istnieje możliwość nieznacznych różnic w poszczególnych Produktach, przy czym ewentualna różnica w detalu tej samej serii wynikać będzie wyłącznie ze specyfiki wykonywania tych Produktów.

Sprzedawca informuje, że Produkty powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane i konserwowane w sposób odpowiadający ich właściwościom.

 

 

 • 2 Definicje

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

Sprzedawca – Quattro Pol sp. z o.o., z siedzibą w Gnieźnie (62 – 200) przy ul. Kościuszki 11A, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909766, o numerze NIP 7842526686, REGON 389010445

Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient.

Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.

Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www., za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która składa lub zamierza złożyć zamówienie ze Sklepu Internetowego.

Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient wskazuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do faktury oraz ewentualnie inne informacje, o ile ich podanie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego.

Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu danych umożliwiających uzyskanie dostępu do konta w serwisie

Użytkownik – Klient, który założył Konto z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 • 3 Obowiązki Klienta, oświadczenia Sprzedawcy

Klient jest zobowiązany w szczególności do:

 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania sklepu internetowego Sprzedawcy,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, prawa do prywatności i wszelkich innych przysługujących im praw,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, podłączony do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować. Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich dostępnych środków nie istnieje zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed zagrożeniami płynącymi z korzystania z Internetu.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub podczas procesu składania zamówienia celem należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży.

Sprzedawca zastrzega, że mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Sklepu internetowego, w jego funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy, w szczególności związane z aktualizacją bądź pracami serwisowymi lub konserwacyjnych, o czym Sprzedawca poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie www Sklepu Internetowego.

Klient ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację w zakresie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu.

Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:

 1. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: quattropol@gmail.com
 2. b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Sprzedawcy wskazany w § 2

Aby złożona reklamacja została rozpatrzona przez Sprzedawcę Klient zobowiązany jest do wskazania co najmniej: loginu Imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz adresu i adresu e-mail Klienta oraz opisania problemu, a także oczekiwanego przez Klienta sposobu załatwienia reklamacji.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie dalszego postępowania.

 • 4 Cookies

Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta

 • 5 Zamówienia

Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” na stronie internetowej odnoszącej się do zamawianego Produktu i dodanie w ten sposób Produktu do Koszyka,
 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • poprzez wysłanie wiadomości na podany adres mailowy: quattropol@gmail.com

 

Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 14.00, oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy (niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym Dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.

Status Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się poprzez wykonanie następujących czynności: dokonanie Rejestracji w Sklepie Internetowym; zalogowanie w Sklepie przy użyciu Loginu i Hasła. Szczegółowa procedura Rejestracji zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Produkty.

W Koszyku Klient podaje następujące dane:

 • zamawiane Produkty (wskazując ich ilość oraz rodzaj);
 • adres dostawy;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności i walutę;
 • rodzaju dokumentu rozliczeniowego oczekiwanego przez Klienta (paragon lub faktura);
 • w przypadku gdy Klient wybrał fakturę, dane konieczne do wystawienia faktury.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawdziwych danych pozwalających na wykonanie umowy, tj. adresu e-mail, imienia, nazwiska lub nazwy, adresu dostawy.

Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności dotyczy to: ceny, charakterystyki Produktu, elementów, terminu i sposobu dostawy. Cena nie ulegnie zmianie po przyjęciu zamówienia do realizacji, niezależnie od ewentualnie pojawionych się zmian cen Produktów w Sklepie.

Sklep Internetowy rozpoczyna realizację zamówienia:

 • w przypadku zamówień złożonych w procedurze płatności przy odbiorze, w ciągu 24 godzin po otrzymaniu zamówienia od Klienta.
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub w drodze płatności on-line, w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu środków przelanych przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy

W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem oraz braku możliwości realizacji zamówienia całościowo lub częściowo w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu Internetowego o statusie zamówienia a następnie  podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub odstąpienie od całości umowy).

 • 6 Warunki płatności, ceny

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • płatność przelewem elektronicznym lub zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy: PL 05 1090 1317 0000 0001 4836 9135 ,SWIFT: WBKPPLPP SANTANDER BANK POLSKA S.A
 • płatność on-line przez system – zgodnie z zasadami realizowania takich płatności dostępnymi na stronie internetowej operatora;
 • płatność kartą kredytową/debetową Visa, Mastercard itp. zgodnie z zasadami realizowania takich płatności przedstawionymi na stronach internetowych ww. operatorów
 • płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Ceny Produktów mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę. Sklep może również organizować akcje promocyjne i wyprzedaże Produktów. Zmiany te nie mają wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą ich wprowadzenia.

 • 7 Wysyłka Produktów

Kupione Produkty Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres bądź umożliwia do odbioru przez Klienta w miejscu prowadzenia działalności – Kościuszki 11A, 62-200 Gniezno.

Czas dostawy jest ustalany zgodnie ze zgłoszonymi przez przewoźników terminami. Dostawa zamówionych Produktów będzie zrealizowana najpóźniej w przeciągu 30 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Po tym terminie Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, poprzez złożenie do Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej sklepu. Kwota wpłacona przez Klienta na rzecz realizacji umowy zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

Aby uniknąć nieprzewidzianych sytuacji związanych z uszkodzeniem zamówienia podczas wysyłki zaleca się by Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, sprawdził jej stan. W przypadku gdy opakowanie jest zniszczone lub naruszone, a jej zawartość może być uszkodzona, należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który w przypadku reklamacji lub złożenia zastrzeżeń do zamówienia należy przesłać do Sprzedawcy.

 • 8 Reklamacje

Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Produktów bez wad oraz odpowiedzialność za wady, które zostaną stwierdzone przed upływem roku od dnia otrzymania Produktów. W przypadku stwierdzenia wady Klient powinien niezwłocznie poinformować sprzedawcę o stwierdzeniu wad.

Reklamacje można zgłaszać:

 • pisemnie na adres sklepu wypełniając zgłoszenie reklamacyjne,
 • mailowo na adres quattropol@gmail.com, a także przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronie internetowej sklepu

Wadliwe Produkty wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym należy przesłać na adres ul. Kościuszki 11A, 62-200 Gniezno lub osobiście dostarczyć do siedziby Sprzedawcy i złożyć reklamację.

Skorzystanie z wymienionych wyżej formularzy oraz zaleceń służy wyłącznie ułatwieniu Klientom realizacji roszczeń i nie gwarantuje skutecznego złożenia reklamacji.

Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, przyjmuje się, że reklamacja została uznana przez Sklep Internetowy za uzasadnioną.

 • 9 Prawo odstąpienia od umowy

Produkty sprzedawane w Sklepie internetowym są przede wszystkim Produktami tworzonymi według specyfikacji Klienta, a do takich Produktów nie stosuje się prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 ze zm.).

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827), w szczególności w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Wskazana w pkt. 3 art. 38. ustawy  procedura odstąpienia może mieć zastosowanie wyłącznie do Produktów, które nie są Produktami wskazanymi w ust. 1 powyżej.

Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu w takim wypadku pokrywa Klient.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę uiszczoną przez niego tytułem realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: pouczenie o prawie odstąpienia oraz formularz odstąpienia.

 • 10 [Ochrona prywatności]

Składając zamówienie lub dokonując Rejestracji Klient/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usług przez Sklep oraz wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochroni danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), na zasadach określonych w Polityce Prywatności i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, a ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne w celu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego.

Baza danych osobowych Klientów/Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni współpracownicy Sprzedawcy oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, którym administrator przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Produktów, a także operatorzy procesów płatności i podmioty, z którymi Sprzedawca współpracuje w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej sklepu oraz prowadzenia akcji marketingowych – w przypadku Klientów/Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych i otrzymywania newslettera.

W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta/Użytkownika ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

Sprzedawca może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, pseudonim Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta, nr telefonu Klienta, adres zamieszkania Klienta.

Dane Klientów lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z klientem za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności.

 • 11 [Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe]

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

W przypadku zmiany Regulaminu Klient/Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach, w tym poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu Internetowego wraz ze wskazaniem dokonanych zmian.

Aktualny Regulamin jest umieszczany na stronie internetowej Sklepu oraz udostępniany nieodpłatnie Klientowi/Użytkownikowi na każde jego żądanie.

Zmiana staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Sprzedawcę, który to dzień nie może być wyznaczony wcześniej niż z upływem 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika.

Przesłanie do Sprzedawcy odmowy akceptacji zmian w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze świadczeniami wynikającymi z umów zawartych w ramach Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne. W sporach z przedsiębiorcami właściwym będzie sąd dla siedziby Sprzedawcy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktów.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas […] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.